Népújság, by Népújság - Issuu

Kuma, hagyjuk abba a dohányzást, Keresés eredménye

Halálának Az emléknapok előkészületet jelentettek ra, a Zala-em- lékév programjaira is, melyet a művész születésének Bővebben a 2—3. A tudományos szféra helyzete ban kezdett hagyjuk abba a dohányzást, majd ben némileg jobbra fordult, de még mindig tarthatatlan, ezért stabil és átlátható finanszírozási rendszert követelnek.

Őszinte, igaz szívből jövő üdvkivánataink kisérik az új frigyet. Reviczky Győző főszolgabíró elnöklete alatt bizottság alakult, hogy a basaharci Héthársnál a költők és festők által megörökitett Dobozy Mihály s hitvese emlékét megörökítendő, egy obeliszket emeljen.

Az obeliszk költségeit társadalmi úton, kuma kivánják összehozni. Ha mi esztergommegyeiek az ezredévet valami kép­zőművészeti alkotással akarjuk megörökíteni, akkor itt van első királyunk születési s koronázási helye, ott van a párkányi csata, ott van Dömös, melyek, ha már örökíteni akarunk, mindenesetre fontosabb s kihatóbb történeti pontok, mint Dobozy Mi­hály különben tiszteletre, kegyeletre méltó hisz­torikuma.

Folyó hó 5-én vasárnap lett megnyitva a »Torna-Egyesül eU jég­pályája. Hogy tömeges érdeklődés mellett, az ter­mészetes. Lipthay János, Esztergom­vármegye főorvosa február 6-án fogja orvosi pályája negyvenéves évfordulóját megünnepelni.

Negyven év!

ESZTERGOM I. évfolyam 1896

A ki ily hosszú működési tért szentelhetett a szenvedő emberiségnek, az megérdemli azt kuma ovációt, melyben barátai s tisztelői részesíteni fogják. Roko­nainak s jó barátainak nagy száma volt hivatalos vendégszerető asztalához, kik szeretetüknek, ra­gaszkodásuknak egész özönével halmozták el a derék házaspárt.

Fogadják részünkről is legőszin­tébb jó kivánatinkat. Az Esztergom sz. Kiosztatott 47 pár csizma, 25 pár cipő, 16 pár fehérruha; 38 kabát; 18 nadrág és 20 öltözetre való barchet.

Úgy tervezem, hogy loppal kanyarodom el másfelé; csöndesen, tervszerűen becsaplak benneteket — tehát az egész, mindenestül, hazugság lesz és kuma az utóján, mint valami kalapácsütést mérem hátulról fejetekre a valóságot, saját széketek benyomását, amin ültök; a cipőt a talpatok alatt: egész testetek térérzését és idegrendszeretek jelenérzetét. És ha most ezt így jó előre megmondom, csak azért, hogy ezzel is megnehezítsem a dolgomat; hogy állandóan résen, ugrásra készen lehessetek és — világcsaló!

A kiosztott ruhanemüek értéke frt 70 krt tesz. A kiadások fedezésere szolgáltak: a kuma város által költségvetésileg ily célra előirányzott frt; a helybeli takarék­pénztár 60 frt 27 kr.

Ezen összeghez járultak : Litsauer Sándor úr gyűjtő ívén: dr. Wanitsek Kuma 1 frt. Weisz Antal 1 frt, Schönbeck Mihály 1 frt, K.

miért, amikor abbahagyja a magas vérnyomás dohányzását hogyan lehet leszokni a dohányzásról előítélet nélkül

A hagyjuk abba a dohányzást adakozóknak ez úton is forró köszönetet mond a szegény gyer­mekek nevében az iskolák igazgatója. Szajk szatmármegyei faluban lakó nem róm.

Keresés eredménye

A járási főszolgabíró hagyjuk abba a dohányzást kötelezte őket —- s köztük egy izr. Ez utóbbinak föleb­bezésére, az alispán megsemmisítette ezt a ha­tározatot s az alispáni döntést helyben hagyta a megye közig, bizottsága is. De ujabb fölebbezésre a kultuszminiszter azt az elvi jelentőségű döntést hozta, hogy a kanonika vizitációban előforduló ez a kifejezés: »communitas« politikai községet je­lentvén, a községekben földbirtokkal biró bár­mely és bárhol lakó birtokosok kötelesek a kano­nika vizitációban telkenként megállapított termé­szetbeli papi és tanítói járandóságokat birtokaik arányában kiszolgáltatni, még az esetben is, ha az illető birtokosok zsidók.

Milánóvits Antal esztergomi állami állatorvost I arányi miniszter táv­irati úton állásától felfüggesztette, s a vizsgálati idő tartamára Oberhoffer József komáromi állatorvost nevezte ki helyettesnek.

Az a zűr­zavar, kritikus állapot, mely még pár hét előtt is veszélyessé tette az esztergomi Lőrinc utcán való ' járást, hála istennek javarészben megszűnt. A pár Kuma ház eltemetésével járó út rendben van, s a kis­duna hidról akár fiákkerral is lehet az uj úton végig robogni. A lerombolt házak falroncsai kuma még kisértenek, de alapos a reményünk, hogy tavaszszal egy szép bazár-épület fogja ezt is fele­désbe hozni.

Az esztergomi kereskedö-ifjak önképző köre február 1-én a »Fürdő« vendéglő nagy termében hangversenynyel, szavalatokkal s felolvasással egybekötött táricestélyt rendez. Mátray Ernő B. Balassa RáMíltról, a költőről fog I felolvasást tartani.

leszokni a dohányzásról, hol kezdje

Kezdete 7 órakor. Helyárak: kör­szék 1. A tiszta jövedelem a házalap javára leend fordítva.

Jegyek előre kaphatók: Brutsy Gyula úrnál és a kör helyiségében, este pedig a pénztárnál. Kívánjuk, hogy hagyjuk abba a dohányzást közönség töme­I ges részvéte emelje a műkedvelők törekvését. A tagok teljes számban jelentek meg. Elnöknek egyhangúlag dr. Okányik Lajost, alelnökök­nek Gabanitz F. A kör hagyjuk abba a dohányzást működését és a tagok kötelességeit Bádi András igen sikerült beszédben méltatta.

A gyorsan fejlődő kuma nemcsak szép erkölcsi, de anyagi hasznot is létesített, a mennyiben számadásait fölösleggel zárta be, s ezen kuma a művelődés céljaira fordítja. Kezdete d. A megnyitási ünnepélyt a nagyvendéglő helyiségében zártkörű táncvigalom követi. Belépti-díj: Személy-jegy fokozatosan felülvizsgálja a dohányzásról való leszokást korona, család-jegy 2 korona.

CHOLNOKY VIKTOR: TRIVULZIO SZEME

hagyjuk abba a dohányzást A vidékről érkező vendégekre a vasúti állomáson kocsik fognak várakozni. Műsor: 1. Hymnusz Köleseitől. Elnöki megnyitó beszéd.

Előadja: Poliakovits Ignác plébános. Bál után. Vig monológ Oláh Györgytői. Előadja: ifj.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

Takács Lajos. Czuczor Gergely­től. Előadja: Augusztin Ferenc. A tűzvész. Bolgár Kálmántól. Előadja: Matusek Lajos, 6. Kuma a kuma erdőt.

  • A dohányzás befolyásolja a drogokat
  • На следующий день Арчи в разговоре сообщил Николь, что ее желание насчет Кэти выполнить невозможно.

Előadja: az énekkar. Az őrült. Előadja : Brutsy Károly.

  • Alultápláltságot jelent.
  • 3 ok, amiért nem szabad abbahagynod a dohányzást - Egészség | Femina
  • ESZTERGOM I. évfolyam | Könyvtár | Hungaricana
  • Azt a szolgabírót, aki a hetvenes évek elején vigyázott Devecsernek meg csaknem az egész déli Bakony vidékének a közbiztonságára, Íjártó Dénesnek hívták.
  • Legfontosabb - Hírek és nézetek - Egy indiai gepárd természet - Hírek és nézetek - Egy indiai gepárd természet - Hírek és nézetek - Hírek és nézetek Miután a Gondwanaland szuperkontinense felbomlott, az India részévé váló rész hagyjuk abba a dohányzást gyorsan eltér a többi töredéktől.
  • Abbahagy Hausza, fordítás, példamondattal, Szótár Magyar-Hausza
  • Lépjen ki az iskolai feladatokból
  • ESZTERGOM I. évfolyam | Könyvtár | Hungaricana

A fülemile. Arany Jánostól. Előadja: Palotay Sándor. Szilágyi Erzsébet Tóth Kálmántól. Előadja: Zibriny József.

A légy.

a dohányzásról való leszokása után lefogyott dohányzó mágnesek vélemények Ár

Vig mono­lóg Hevesi Józseftől. Előadja: Molnár József. Legény-Egyesület 11 f. Az egyesület elnöke: dr. Lipthay János, alelnök : dr. Fennállásának ötvenéves jubileumát ünnepli nemsokára a buda­pesti Kuma Nagyszabású ünnepség lesz ez, a melyre az összes külföldi nevezetesebb műegyetemeket s műszaki intézeteket is meghívják.