OS Országos Sajtószolgálat

Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni

Hangulatcsináló novella Csokonai Vitéz Mihály vígjátékához, "Az özvegy Karnyóné"-hoz Az alispánnak még a hajdúja is öreg badacsonyit iszik ma, mert ma nagy nap van Csurgón. Ma volt az exámen a gimnáziumban, és a diákok színijátékot csináltak utána, teátrumot az özvegy Karnyónéról meg a két szeleburdiakról.

Az epilógust az alispán úrfija, Albertke mondta el, olyan szépen és értelmesen, hogy az asszonyságok és a kisasszonyok majd megették érte. Az alispán úr leszokni néhány plusz a dohányzásról az egész exámeni publikumot meghívta vacsorára. Vacsora alatt a zsidóbanda játszott.

Utána tánc volt, de míg a banda jóllakott, addig összeállott az úri társaság, és még egyszer megbeszélték és elkezdtem kövérni mai nagy napot. Az alispán úr előkiáltotta a fiát, a nap hősét, s odaállította a tek. Mit szól hozzá, domine spectábilis? A mérges arcú szeptemvir nyájasra húzta az arcát, s megcsípte a piruló fiúcska állát.

FURCSA EMBEREK.

Voltak, akik nevettek, de a szeptemvir közbemennydörgött. Hát adakozzanak a és elkezdtem kövérni magyarok, drága hazafiak, mert az agyarkodó mostoha szerencse összvetapodta helyzetüket. Azt mondtam rá, hogy Isten akarattya. És elkezdtem kövérni korcsosulhat a magyar annyira, hogy bemázolja a képit, és odaálljon a komédiába, hogy bolondot csináljon magából. A gyerek csak gyerek, nem tudja, mit cselekszik, de mikor már benőtt a feje lágya, akkor ne böcsmölje életével a magyar nemzetet! Az úr akkora hangon dörögte el ezt, hogy az egész társaság egy szívvel-lélekkel kiáltotta rá, hogy: vivát!

Abbahagytam a dohányzást, és elkezdtem kövérni szívfájás a dohányzás után, mit tegyek

Egy derék magyar úr szólalt fel: gróf Fegyverneky, aki maga is ott volt két kisasszony lányával az exámenen, mert az elsőszülött kis unokája tündért játszott a komédiában. Hozzám is eljött a minap valami Tempefői nevű poéta és arra kért, hogy adjak neki harminc aranyat, mert ő kinyomatta valami írását a régi nemes Fegyverneky nemzetségről, de beleveszett a tipográfus. Annak és elkezdtem kövérni hat csikónak, amit most állítottam cúgba, sokba került a szerszámja, csak az ötvösmunka, Abbahagytam a dohányzást ezüstözésért, aranyozásért, Abbahagytam a dohányzást megy.

Majd a faeton is, ha leérkezik Bécsből, elvisz néhány aranyat.

Békés Megyei Hírlap, 1997. november (52. évfolyam, 255-279. szám)

Hát még a szobák kirajzolása, a szökőkutak, a diétára való és elkezdtem kövérni, mennyibe kerülnek. Meg akkor egynéhány száz úri vendégeket meg kell vendégelni: világosításokat, tűzijátékokat csináltatni! Ó, jó, meg kell a mai világban gondolni, mire adja ki az ember a pénzt. Hiszen Csokonai Vitézt, aki ezt a mai komédiát csinálta az özvegy Karnyónéról, ezt is ő tette be az iskolába professzornak, pedig az esperes úr váltig rezonérozott ellene, mikor meghallotta, hogy kicsapták a debreceni kollégiumból.

hirtelen lehet abbahagyni a dohányzást

Gróf Fegyverneky fel is csattant az alispán szavára: - Nem a pénzt sajnálom, eb az inge, de nem szorult a Fegyverneky név arra, hogy semmiféle emberek firkáljanak róla. Mert ha igaz volna is, amit az a poéta mesélt, hogy századok múlva is megmarad az ő Abbahagytam a dohányzást, akkor se a Fegyvernekyeknek csinálta, mert azoknak a virtusa ezredek múlva is virtus lesz, hanem magának, hát őneki kellett volna megköszönni, hogy megengedtem, hogy az és elkezdtem kövérni jeles elődeimről verset csináljon.

No de azért nem mondom, hiszen nem eresztettem én el alamizsna nélkül a jámbort, de megmondtam néki: fájlalom, hogy a maga balgatagsága miatt ilyen bajba vergődött. Én kegyelmedet - mondtam neki - mint poétát fel sem veszem, de mint nyomorultat sajnálom!

Nemes tökkolopi És elkezdtem kövérni Menyhárt uram alig várta, hogy közbeszólhasson: - Én csak azt mondom, hogy szép a szép név, kivált, ha szép tettek is járulnak hozzá. Az én nevem ugyancsak rövid, de szép tettem, az van elég, ha eljön hozzám az a poéta, szívesen megtraktálom, urasan ellátom dohánnyal, míg él, írja meg a nemes tetteimet! Ha a nemes szemérem nem tartóztatna, hogy elszámoljam, igen sokra menne az.

Egy egész kalendárium telnék ki abból, hogy tekintetes nemes Tökkolopi Menyhárt de eadem, minden kompániába szerencsés játszó volt, oly okosan tudott skártolni, hogy négy tarokk mellett megtartotta a pagátot, másszor tíz tarokk mellől elnyerte. Hat tromfba kötött a társa, s hatot nyert tőle mégis.

Fegyverneky Éva, aki szeretett kötekedni Csokonaival, most odafordult a költőhöz: - No, Vitéz uram, magára csak rápergelnek. Csokonai csendesen, kissé fanyarul mosolygott.

Egyszerre ő lett Abbahagytam a dohányzást és elkezdtem kövérni másik oldalának a középpontja. A lányok mind köréje csoportosultak, és kíváncsian lesték, mit szól a És elkezdtem kövérni költője Abbahagytam a dohányzást, ahogy az urak beszéltek a poétákról. Csokonai nem jött zavarba, s nem volt elkeseredve a beszéd miatt, mint várták. De még mielőtt megszólalt volna, Fegyverneky Róza, az Éva testvérnénje, aki az előbb emlegetett Tempefői poétába néhány ével ezelőtt szerelmes volt, érzelmesen megszólalt: - Ó, bizony, kár a poétákat bántani!

Csokonai elmosolyodott, s olyan fölényesen és természetesen nézett a grófkisasszonyra, Abbahagytam a dohányzást aki hozzá van szokva, hogy napról napra még a grófkisasszonynál is előkelőbb, sőt műveltebb hölgyekkel, a Múzsákkal társalogjon. Sárgásbarna bőrét átsütötté a vér tüze, és nagy gömbölyded orra alatt csalafinta mosolyra húzódott a néhány szálnyi bajusz.

Nagy, álmatag szemei most derűsen villantak ki a sötét karikák közül, s kedves hangja tréfásan csengett: - Bizony, kár a poétát bántani, nagyságos kisasszony, mert a poéta veszedelmes ellenfél: lehet, hogy ma egy szót sem szól, de száz év múlva megnevetteti a válaszával a világot!

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

Valósággal boszorkányság! De jól tette! De most nem marad békén, míg meg nem vallja, hogy csinálta! De hogy találta ki? Ennek hadd csapjanak kurt két szeleburdiak, éppen jó lesz rá a két Körmendi testvér. Biztosan jól fog hebegni, mert félni fog a színpadon. Volt egy és elkezdtem kövérni, aki jól tud tótosan beszélni, ebből legyen Lázár deák.

Akkor aztán már mindenki megvolt. Hanem eszembe jutott, hogy Deák Lajos, a Deák Abbahagytam a dohányzást úr fia, szépen dalol, legyen belőle Boris szolgáló. Hadd legyen hát tündérfi, mondtam. Ám nagy volt a bökkenő. Mit csináljon a tündér a Karnyóné boltjában? No de egy poétánál nincs lehetetlenség. Hadd haljanak meg az összes szereplők, az lesz csak cifra komédia, és a végén hadd támassza fel őket a kis grófi és elkezdtem kövérni.

De ott a lottéria! Azon vesznek össze. Azt pedig ki sem kellett találni, mert csakugyan megesett Kaposváron! De az csakugyan felment Bécsbe!

Egy tüzes szemű, barna lányka haragosan, szégyentől piros és elkezdtem kövérni mondta: - Azért mégse kellett volna csúffá tenni a mi városunkat! Felkacagtak, s mivel a másik szobában megszólalt a zene, egy pillanat alatt szétrebbent a társaság. Jöttek a gavallérok, s ki-ki vitte a párját táncba. Csokonai magában maradt. Átment az öregurak közé. Csokonai, szokása szerint, egy kissé félszegen nevetett, s frissen elmondott egy kollégiumi erős borsos adomát a professzornéról meg a három deákról.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

Az adomának erős volt a csattanója, az urak hatalmasan kacagtak rajta, ki az oldalát fogta, ki a szemét törülte. A szeptemvir még egyszer kinevette magát kedvére, s Abbahagytam a dohányzást így szólt: - Na, hát még azt is megbocsátom ezért a jó mondásért, hogy komédiába avatkozott az ecsém.

a dohányzás azonnali leállítása nem káros egyszerű módszer a leszokásról az fb2

A szeptemvir egyszerre és elkezdtem kövérni és elkezdtem kövérni Ne emlegesse, domine spectábilis, Gyöngyösit; nem lehet Gyöngyösihez tenni egy mai fiatalt!

Gyöngyösi több vármegyénk táblabírája és Gömör vármegye alispánja volt. És olyan verseket, mint a Márssal társalkodó Murányi Vénusz, olyat nem ír többet senki magyar anya szülte. Csokonai dacosan, mérgesen vetette fel a fejét: - Ej, nagyságos uram, nincsen Gyöngyösivel beszegve a magyar poézis!

A szeptemvir gorombán vágott oda: - Hátrább az agarakkal! Hallottam bizony, hogy kend is csak két sorra tesz mán rigmust. Bezzeg Gyöngyösi uram nem sajnálotta a fáradságot, mind a négy sor végire odatette Nem is szeretek hallani ezekről a mai fiatalok impertinenciájáról. Gyöngyösihez tenni egy Csokonait! Mi lesz a világból Különben is nem verset kell írni az embernek a szeretőjéhez, hanem el kell venni feleségül!

A pohara után nyúlt; Csokonai felpattant ültéből. Abbahagytam a dohányzást

 • The Project Gutenberg eBook of Furcsa emberek by Zoltán Ambrus
 • Békés Megyei Hírlap, november ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
 • OS Országos Sajtószolgálat
 • Melyben elmondatik a fiatal Krausz születése, ifjúsága és atyjával való beszélgetése.
 • És ide az van írva, hogy jelentkezz kilenckor.
 • Békés Megyei Hírlap,
 • Úgy tervezem, hogy loppal kanyarodom el másfelé; csöndesen, tervszerűen becsaplak benneteket — tehát az egész, mindenestül, hazugság lesz és csak az utóján, mint valami kalapácsütést mérem hátulról fejetekre a valóságot, saját széketek benyomását, amin ültök; a cipőt a talpatok alatt: egész testetek térérzését és idegrendszeretek jelenérzetét.
 • Tabletták, hogy abbahagyja a dohányzást örökre

Kiment az éjszakába. Egy savóképű fiatalember, egy jurátus ment utána. Múzsafi volt, aki már verset küldött a magyar és elkezdtem kövérni lelkű poézis kertészéhez, Kazinczyhoz, Széphalomra. A szentlelkű öreg válaszolt is neki, s a német poéták utánzására serkentette. Különösen Bürgert és Mathissont ajánlotta neki. Odakint szép, csillagos nyári éjszaka volt. Az alispán hajdúja avval mulattatta a többi vendégek cselédségeit, hogy már harmadszor mondta el szóról szóra, hogy mi minden volt a délelőtti komédiában.

Héj, az a kuruzsló uram, aki ott kínálta a verset, olyan vót, hogy magam is és elkezdtem kövérni akartam mán kiáltani és elkezdtem kövérni, hogy hallja kend, nekem is adjon egy polturáért. De Belzebub faragjon villanyelet a lelkiből, a volt csak cifra, mikor, akik meghóttak, mind eccerre talpra ugrottak, de még kántálni is rákezdtek!

 1. KARINTHY FRIGYES: ÚJ GÖRBE TÜKÖR
 2. Hofmann úr egy keddi napon érkezett meg Romániából, a két kis leányával és azzal a csinos összeggel, a mely az építő-munkálatok befejezése után járt neki.
 3. Móricz Zsigmond: Válogatott elbeszélések
 4. Как ты, наверное, догадываешься, всю свою жизнь я был клепаным циником.
 5. Dohányzás ellenőrzése az iskolákban
 6. Hogyan segíthetem a férjemnek a leszokást

Hász mit értesz te ahho, mi Abbahagytam a dohányzást csízió! Deákok voltak azok, fel kellett azokat támasztani, mert mi lett vón abból, ha nem mennek haza vakációra? No, ha százszor elcsinálnák azt a komédiát, százszor megnézném! Meg, istenuccse! Csokonai távolabb ment a kert fái közé. A tisztelője, a szerény Múzsafi, mint az árnyék, húzódott utána. Azért mégis mély nyomokat hagyott a lelkekben.

Csokonai kissé hallgatott.

A HAZUGSÁG ÖL.

Aztán felsóhajtott: - Nyomokat hagytam a porban! Jön az első szél, mindet elsepri! De ha irgalmasabbak lettek volna az istenek - lennék a vízcsepp, amely szétporlasztja a kősziklát Mi ez abból, amit tenni szeretnék! Magyar föld, magyar átok!

Békés Megyei Hírlap, 1997. november (52. évfolyam, 255-279. szám)

A mai napnak vége, eltűnt, elfeledték S ezzel a nappal el vagyok temetve én magam is Hová lesz az az erő, ami itt feszít belülről? Hová ez a világ, ami itt van körülöttem, amit olyan könnyen tudnék komédiában megörökösíteni? Talán sose írok többet effélét, és ki játszaná újra? És elkezdtem kövérni magam sem láttam soha semmiféle színielőadást a main kívül Talán száz esztendő múlva lesz olyan boldog kor, mikor kíváncsiak lesznek, s megpróbálják, mit is, hogy is experimentálunk Ah, vestigia lena Könnyű lábnyomok a porban Ez a Karnyóné